Akcja promocyjna pod nazwą Urodzinowa Paka organizowana jest z okazji pierwszych urodzin firmy glowydowynajecia.pl PR/konsulting. Akcja adresowana jest do firm, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 3 lata i chciałyby podjąć działania promocyjne zmierzające do wypromowania swojej firmy, produktu lub usługi.

W ramach akcji promocyjnej Urodzinowa Paka zwycięska firma otrzyma od Organizatora nagrodę w postaci:

  • opracowanie projektu graficznego logotypu
  • opracowanie hasła reklamowego

wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz opcjonalnie mega rabat 30% na usługę mikro jest makro w przypadku dalszej współpracy jako dodatkowy bonus do urodzinowej paki

I. DEFINICJE

Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie:

a) Organizator – glowydowynajecia.pl PR/Konsulting Aneta Grzegorzewska, 96-100 Skierniewice, ul. Sienna 12;

b) Akcja – akcja promocyjna organizowana przez glowydowynajecia.pl PR/Konsulting dla użytkowników Fanpage’u Organizatora: glowydowynajecia.pl pr / konsulting;

c) Uczestnik – oznacza pełnoletniego użytkownika serwisu społecznościowego Facebook.com, biorącego udział w akcji promocyjnej, który reprezentuje/prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym działalność ta nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata, a jej rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 1 lipca 2011 roku.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji jest firma glowydowynajecia.pl PR/Konsulting Aneta Grzegorzewska , z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Siennej 12, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Akcja prowadzona będzie w terminie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 24 września 2014 r. w następujący sposób:

– I  etap – zgłaszanie na adres biuro@glowydowynajecia.pl do Akcji przedsiębiorstwa lub wytwarzanego przez przedsiębiorstwo produktu lub wykonywanych przez przedsiębiorstwo usług w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2014 r. do godz. 23:59;

– II etap – 10 sierpnia 2014 r  publikacja zgłoszeń Uczestników Akcji na Fanpage’u glowydowynajecia.pl;

– III etap – 10.sierpnia .-10.września2014 r. – głosowanie internautów, które wyłoni laureata Akcji;

IV etap – Zakończenie Akcji wręczenie Urodzinowej Paki w dniu 24 września 2014 roku.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia Akcji.

4. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz Organizatora, który ich zatrudnia bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 3 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

6. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana.

7. Organizator ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia niniejszej Akcji.

8. Wzięcie udziału w Akcji przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowaną Akcją.

III. UCZESTNICTWO W AKCJI.

1. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych,  zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniający kryteria określone w pkt I podpunkt c regulaminu.

2. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest:

a) posiadanie profilu na portalu społecznościowym Facebook.com ;

b) zgłoszenie przedsiębiorstwa z podaniem pełnej jego nazwy oraz numeru NIP i REGON, umożliwiających weryfikację w CEIDG. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 31 lipca 2014 r. do godz. 23:59 na adres biuro@glowydowynajecia.pl;

c) opis przedsiębiorstwa lub wytwarzanego przez przedsiębiorstwo produktu lub wykonywanych przez przedsiębiorstwo usług, które mają być poddane działaniom promocyjnym przez Organizatora i max 5 zdjęć/grafik (fakultatywnie) oraz linku do strony przedsiębiorstwa lub wytwarzanego przez przedsiębiorstwo produktu lub wykonywanych przez przedsiębiorstwo usługi (fakultatywnie) do wykorzystania podczas prezentacji Uczestnika na portalu społecznościowym Facebook.com;

5. Uczestnik może zgłosić do Akcji tylko jedno przedsięwzięcie, tj. przedsiębiorstwo, produkt lub usługę.

6. Wzięcie udziału w Akcji wiążę się z zaakceptowaniem warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Z Akcji wyłączeni są Uczestnicy, którzy w celu uzyskania kliknięć “Lubię to!” dla opublikowanej treści, wykorzystują fikcyjne konta.

8. Z Konkursu wyłączeni są Uczestnicy, w zgłoszeniach których znajdą się treści:

a) naruszające przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje;

b) obraźliwe, wulgarne, posiadające charakter pornograficzny,

c) dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub agresji,

9. Zgłoszenia przesłane niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu lub po terminie wskazanym w Regulaminie nie będą przyjmowane i nie biorą udziału w Akcji.

IV. PRAWA DO ZDJĘĆ

1. Przesyłając zdjęcia do Akcji Uczestnik oświadcza, że:

a. przysługują mu wszelkie prawa do zdjęć i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone; Uczestnik gwarantuje, iż w czasie trwania Akcji prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich;

b. korzystanie ze zdjęć zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, prawa, dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania;

c. wyraża zgodę na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciach zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące zdjęć zgłoszonych do Akcji  przez Uczestnika, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich, osobistych lub majątkowych.

3. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek naruszeń lub roszczeń przez osoby trzecie, co do praw przysługujących do przesłanych przez Uczestnika w ramach Akcji zdjęć, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tych zdjęć z Akcji.

4. Uczestnik z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w celu zgłoszenia do Akcji udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji, na korzystanie ze zdjęcia w ramach stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora i inne osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim, w tym innym uczestnikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także w celach promocyjnych i reklamowych. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że licencja, zezwolenia i zgody, o których mowa powyżej wydane są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Uczestnika i innych podmiotów uprawnionych do zdjęcia,w zamianza możliwość uczestniczenia w Akcji.

V. LAUREACI AKCJI

1. Głosowanie internautów będzie odbywać się na oficjalnym koncie glowydowynajecia.pl PR/Konsulting  na portalu Facebook.com poprzez klikanie na ikonkę „Lubię to!” pod konkretnym zgłoszeniem Uczestnika w terminie od 10 sierpnia 2014 r. do 10.września2014 r.

2. Laureatem Akcji zostanie Uczestnik, który otrzyma największą liczbę kliknięć „Lubię to!”.

3. W sytuacji rezygnacji Laureata z udziału w Akcji, nagrodę otrzymuje następne w kolejności zgłoszenie z największą liczbą kliknięć „Lubię to!”.

3. W przypadku osiągnięcia przez Uczestników takiej samej liczby kliknięć „Lubię to!” uniemożliwiającej wybranie Laureata, o wygranej decydować będzie dogrywka, którą Organizator przeprowadzi na swoim profilu przez okres od 11.09.-13.09 2014 r. na zasadach określonych w pkt V podpunkt 1,2 i 3.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA I ODBIORU NAGRÓD

1. Laureat Akcji , który otrzyma największą liczbę kliknięć „Lubię to” pod swoim zgłoszeniem otrzyma nagrodę w postaci pakietu promocyjnego pod nazwą Urodzinowa Paka, w skład której wchodzą:

  • opracowanie projektu graficznego logotypu
  • opracowanie hasła reklamowego

wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz mega rabat 30% na usługę mikro jest makro w przypadku dalszej współpracy jako dodatkowy bonus do Urodzinowej Paki.

2. Organizator przenosi na zwycięskiego Uczestnika Akcji  prawa autorskie na korzystanie z nagrody bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na poszczególnych polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej.

3. W celu otrzymania nagrody Urodzinowa Paka Laureat musi podać dane adresowe(siedziba i nazwa firmy, numer telefonu, adres wysyłki nagrody, dane osoby reprezentującej firmę w akcji promocyjnej) na adres e-mail: biuro@glowydowynajecia.pl w terminie 7 dni od daty otrzymania od Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej, oficjalnego powiadomienia o zwycięstwie w Akcji.

4. Zwycięzca ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia nagrody zgłasza się drogą e-mail biuro@glowydowynajecia.pl w terminie 7 dni od daty otrzymania od Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej oficjalnego powiadomienia o zwycięstwie w Akcji.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji winny być zgłaszane drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@glowydowynajecia.pl do dnia 30 września 2014 r. podając dokładny opis i powód reklamacji.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Akcji są przetwarzane przez Organizatora  wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Akcji, to jest w celu identyfikacji uczestnika Akcji i wydania nagrody zwycięzcy.

2. Uczestnik Akcji  zgadza się na publiczne ujawnienie danych przedsiębiorstwa w przypadku udziału w Akcji.Wymienione dane mogą być podane na Fanpage’u glowydowynajecia.pl PR/Konsulting na portalu społecznościowym Facebook.com lub na stronie www.glowydowynajecia.pl oraz innych materiałach promocyjnych i informacyjnych firmy glowydowynajecia.pl PR/Konsulting.

3. Podanie danych Uczestnika jest dobrowolne, ale ich niepodanie przez Uczestnika uniemożliwia udział w Akcji.

4. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Akcją, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników Akcji, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Akcję, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania; ma również prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Akcji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na stronie www.glowydowynajecia.pl oraz na Fanpage’u glowydowynajecia.pl pr/ konsulting na portalu społecznościowym Facebook.com.

4. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych Uczestników.