Celem marketingu terytorialnego jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę jakości produktów i usług publicznych, wykreowanie pozytywnego wizerunku, a w konsekwencji podniesienie  atrakcyjności i konkurencyjności danej jednostki terytorialnej.

Dla usystematyzowania podejmowanych działań, istniejącej wiedzy rynkowej oraz roli komórek organizacyjnych,w kompetencjach których pozostaje między innymi promocja  i rozwój gospodarczy jednostki samorządu terytorialnego jest audyt marketingowy. Audyt ten jest przeglądem istniejącej organizacji i sposobu realizacji funkcji promocyjnej samorządu. Jego celem jest ocena:

  • misji, celów oraz strategii promocji i rozwoju
  • sprawności organizacji komórek organizacyjnych realizujących zadania w tym obszarze;
  • istniejących systemów (planowania, kontroli, narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, kreacji produktów i budowania oferty);
  • efektywności realizowanych działań ;
  • realizacji funkcji promocyjnych i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego samorządu;

oraz identyfikacja trudności i szans rozwojowych, jak również sformułowanie planów mających na celu poprawę badanych obszarów.

Urzędy korzystające z zewnętrznego audytu osiągają korzyści w postaci:

  • wszechstronnego przeglądu działalności marketingowej samorządu;
  • niezależnej oceny realizacji funkcji marketingowej;
  • identyfikacji źródła istniejących problemów;
  • identyfikacji obszarów, które należy usprawnić.

Główną korzyścią z przeprowadzenia audytu marketingowego są wnioski i wskazówki zawarte w raporcie z audytu, a w szczególności rekomendacje dotyczące usprawnienia marketingu jst w obszarach zgodności działań marketingowych z celami strategicznymi.

  • Ile to kosztuje?

Koszt przeprowadzenia audytu uzależniony jest od rodzaju i wielkości jednostki terytorialnej oraz od zakresu i stopnia złożoności prowadzonej aktywności marketingowej. Koszt takiej usługi jest wyceniany indywidualnie i najczęściej mieści się w przedziale od 20 do 50 tys. zł.

Zapraszamy do współpracy!