Poczucie bezsensu jest stanem związanym z niemożnością zrozumienia aktualnej sytuacji, odnalezienia kto sprawuje kontrolę i kto decyduje w sytuacji uczestnictwa w organizacji. Jednostka nie jest w stanie rozpoznać i zdefiniować dominującej koalicji w przypadku zmienności formułowanych pod jej adresem oczekiwań. Bezcelowość to poczucie występujące wtedy, kiedy “jednostka nie posiada jasności, w co powinna wierzyć – gdy jednostka nie posiada minimum jasności niezbędnego dla podejmowania decyzji” . Jej aktywność nastawiona jest w takim przypadku na szukanie odnośników do własnego systemu wartości, w celu dokonywania satysfakcjonujących przewidywań przyszłych efektów zachowania.